Khói sóng mênh mang ngàn dặm trải,
Tần trắng phai hương gió đông dậy,
Cù lao đưa mắt lúc chiều buông,
Tình mềm không dứt như xuân chảy.