Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khấu Chuẩn (6 bài)
- Tiền Duy Diễn (2 bài)
- Huệ Sùng thiền sư (1 bài)
- Vương Vũ Xứng (14 bài)
- Lâm Bô (8 bài)
Tạo ngày 01/09/2018 14:57 bởi tôn tiền tử
Nguỵ Dã 魏野 (960-1019) tự Trọng Tiên 仲先, hiệu Thảo đường cư sĩ 草堂居士, người Thiểm Châu (nay là huyện Thiểm, Hà Nam) đầu đời Tống. Tính ưa ngâm vịnh, không cầu tiếng tăm. Chân Tôn thường vời ra, ông đóng cửa trèo qua tường bỏ trốn. Khi mất được tặng bí thư tỉnh trước tác lang. Ông nổi tiếng về thơ, cùng xướng hoạ với Khấu Chuẩn, Vương Đán. Sứ Liêu đến Tống, từng xin toàn tập của ông. Tác phẩm có Đông quan tập.