Mênh mang sông núi cánh buồm xa
Mình tựa lan can, ý nhạt nhoà
Cây cối tiêu điều mùa trút lá
Núi thu một nửa ánh dương tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.