Liễu phất phất,
Sóng trôi trôi,
Cỏ thơm thôn vắng trải,
Hoa hạnh nắng vàng rơi.
Giang Nam xuân hết buồn ly biệt,
Tần trắng cù lao khách chửa về.