春日示子懽

我已辭官爾做官,
做官能會做為難。
名居過滿憂淩節,
仕有人貧且抱關。
當日事隨當日應,
一分賜是一分寬。
行哉聊借春風贈,
當爾噓和釋躁丹。

 

Xuân nhật thị tử Hoan

Ngã dĩ từ quan nhĩ tố quan,
Tố quan năng hội tố vi nan.
Danh cư quá mãn ưu lăng tiết,
Sĩ hữu nhân bần thả bão quan.
Đương nhật sự tuỳ đương nhật ứng,
Nhất phần tứ thị nhất phần khoan.
Hành tai liêu tá xuân phong tặng,
Đương nhĩ hư hoà thích táo đan.

 

Dịch nghĩa

Ta đã từ quan con lại ra làm quan
Làm quan khó ở chỗ biết cách làm
Danh quá lững lẫy e lấn át mất khí tiết
Vì nghèo mà phải ra làm quan thì hãy làm chức giữ cửa
Việc ngày nào thì tuỳ ngày ấy mà ứng phó
Khoan dung một phần tức là dân được ơn nhờ một phần
Con đi thôi! Cha hãy mượn gió xuân để làm quà
Coi như một bài thuốc thổi hơi hoà xua hơi nóng tặng con


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ta đã từ quan, con lại quan,
Làm quan biết cách khó vô vàn.
Danh cao sợ lấn lòng ngay mất,
Nhà khổ nên làm chức nhỏ hơn,
Công việc ngày nào, ngày ấy liệu,
Khoan dung một chút, một phần ơn.
Con đi! Mượn gió xuân này tiễn.
Làm thuốc ôn hoà để tặng con.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Bố từ quan con làm quan
Làm quan cho xứng muôn vàn gian lao
Danh cao e khí tiết hao
Phận nghèo nên nhận chức nào thấp hơn
Ngày nào việc nấy chuyên cần
Khoan hoà đôi chút cho dân được nhờ
Con đi mượn gió tiễn đưa
Đề làm đơn thuốc ôn hoà tặng con

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bố từ, con lại làm quan
Làm quan đâu có dễ dàng hỡi con
Danh to khí tiết chẳng tròn
Vì nghèo chức nhỏ cho yên mọi phần
Việc công hãy khá chuyên cần
Phải nên khoan thứ cho dân được nhờ
Gió xuân cha mượn làm quà
Xua nồng thổi mát gọi là tặng con

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đã từ quan, con mới quan,
Làm quan biết cách cũng gian nan.
Danh cao sợ mất lòng ngay thật,
Chức nhỏ vì nghèo dễ phận an,
Công việc ngày nào, ngày đó ứng,
Khoan dung một chút là ơn ban.
Con đi tạm mượn xuân phong tiễn,
Bài thuốc ôn hoà thang tặng con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ta giã từ quan, con vướng quan
Làm quan thông giỏi cũng gian nan
Danh cao lỗi lớn rồi khinh tiết
Dân khó việc nhiều lại bế quan
Sở việc ngày nào ngày ấy liệu
Ra ơn một chút một phần khoan
Quà xuân mượn gió xuân mang tặng
Làm thuốc nhân hoà khí dưỡng an

Đất Văn Lang
21.00
Trả lời