Muôn sự khói mây chợt thoáng
Trăm năm bồ liễu mau suy
Mà nay mọi sự hỏi ưa gì
Ưa rượu, ưa chơi, ưa ngủ

Phú thuế sớm lo nộp đủ
Liệu chưng xuất nhập thu chi
Thế rồi ông lại thích nguyên y
Thích trúc, thích sơn, thích thuỷ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.