Lúc em bước chân ra,
Má ở nhà có dặn.
Công sanh thành là nặng,
Điều tình ái là khinh.
Hãy đừng tham sắc đắm tình,
Lánh xa tiểu điểm trà đình chớ vô.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004