Tiểu đường vùng Giang Hán,
Loạn ly nên ở nhờ.
Năm nào gặp hàn thực,
Thanh minh vạn dặm xa.
Đường Cung sơn tùng bách,
Thành Bạch Đế gió hoa.
Nghĩ lại ứa nước mắt,
Lũ con khiến bố già.

tửu tận tình do tại