Ngày hàn thực nhà giàu nhân dịp
Rong thuyền trên sông đẹp như tranh
Họ đi như thủa xuân lành
Trong hoa vang vọng âm thanh cười đùa

tửu tận tình do tại