Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 05/04/2014 18:43 bởi tôn tiền tử
Lư Diên Nhượng 盧延讓 năm sinh mất không rõ, tự Tử Thiện 子善, người Phạm Dương, đỗ tiến sĩ năm Quang Hoá đời Vãn Đường. Sau làm Thuỷ bộ viên ngoại lang, Cấp sự trung cho nhà Tiền Thục (Ngũ Đại). Ông có câu thơ "Lật bộc thiêu chiên phá, Miêu khiêu xúc đỉnh phiên" 栗爆燒氈破,貓跳觸鼎翻 hợp ý với Tiền Thục Cao Tổ (Vương Kiến 王建) nên được làm Công bộ thị lang, rồi Hình bộ thị lang tới khi qua đời.