Bên trời sứ bộ sắp bương
Đĩ tây mấy chục trần truồng chạy ra
Ngày thường ít kẻ xem hoa
Hôm nay tiễn khách đem ra phô bày
Văn minh sao lại thế này
Hay là văn vẻ phương Tây vậy à?
Còn vơ lược vói nước hoa
Chải lông rửa ghét rất là tự nhiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.