17/06/2024 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây kỹ
西伎

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 23:47

 

Nguyên tác

天邊使部上車回,
數十西嬙解佩來。
若恨生平知我少,
且相懷抱為君開。
鴻荒世遠誰為此,
列國文繁有是哉。
更取牙裗香盒去,
滋毛滌垢未曾猜。

Phiên âm

Thiên biên sứ bộ thướng xa hồi,
Sổ thập Tây tường giải bội lai.
Nhược hận sinh bình tri ngã thiểu,
Thả tương hoài bão vị quân khai.
Hồng hoang thế viễn thuỳ vi thử,
Liệt quốc văn phồn hữu thị tai?
Cánh thủ nha lưu hương hạp khứ,
Tư mao địch cấu vị tằng sai.

Dịch nghĩa

Bên trời sứ bộ sắp lên xe về
Vài chục con đĩ Tây trần truồng kéo đến
Chừng giận lúc bình nhận ít người biết đến
Hãy đem cái ôm ấp phô song với khách
Đời hồng hoang đã xa ai lại làm thế
Văn vẻ phồn tạp các nước vốn như vậy chăng?
Còn vơ lấy chiếc lược ngà và lọ nước hoa
Chải lông rửa ghét chẳng sượng sung gì

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Bên trời sứ bộ sắp bương
Đĩ tây mấy chục trần truồng chạy ra
Ngày thường ít kẻ xem hoa
Hôm nay tiễn khách đem ra phô bày
Văn minh sao lại thế này
Hay là văn vẻ phương Tây vậy à?
Còn vơ lược vói nước hoa
Chải lông rửa ghét rất là tự nhiên
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Lời tự: “Văn sứ bộ hồi nhật, tây kỹ sổ thập nhân, khoả thân nhi lai, đương môn nhi lập, sứ thần mặc mặc bất ngôn. Thời bồi sứ Nguyễn thai toạ tiền, hữu hoa hương thuỷ nhất bình, tượng nha sơ tức thủ bình thuỷ sái hộ mao, dĩ sơ lý chi.” 聞使部回日,西伎數十人,裸身而來,當門而立,使臣默默不言。時陪使阮台坐前,有花香水一瓶,象牙裗即守瓶水灑戶毛,已裗裡之。 (Nghe biết ngày sứ bộ về nước, vài chục con đĩ Tây trần truồng kéo đến, đứng ngay giữa cửa, các ông lặng thinh không ai nói gì. Lúc ấy trước mặt ông bồi sứ họ Nguyễn có một lọ nước hoa và chiếc lược ngà, chúng liền lấy nước hoa rẩy vào âm hộ rồi lấy lược chải.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tây kỹ