Ai so bằng Tống quận công
Chuyến này áo mũ cũng xong chuyện rồi
Y Chu Quản Cát nghìn đời
Tuỳ Đường Hán Sở một thời qua nhanh
Nếu người xưa được tái sinh
Thì chưa biết được ai giành phần hơn?
Thói đời nóng lạnh thất thường
“Tre khô” trước miếu ai còn khom lưng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.