Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 18:46

春元有感其一

新歲方來舊歲週,
群芳皆菀我何枯。
自憐晚節筋骸倦,
不覺人間日月遒。
無歷那知書甲子,
有仇未敢讀春秋。
此心已矣無他慮,
携杖聊爲汗漫遊。

 

Xuân nguyên hữu cảm kỳ 1

Tân tuế phương lai cựu tuế chu,
Quần phương giai uyển ngã hà khô.
Tự liên vãn tiết cân hài quyện,
Bất giác nhân gian nhật nguyệt tù.
Vô lịch na tri thư Giáp Tý,
Hữu cừu vị cảm độc Xuân Thu.
Thử tâm dĩ hỹ vô tha lự,
Huề trượng liêu vi hãn mạn du.

 

Dịch nghĩa

Năm mới đang đến, năm cũ đã hết
Cảnh vật đều tươi, sao chỉ mình ta khô
Tự thương mình tuổi già gân cốt mỏi
Không ngờ trong đời người, ngày tháng gấp rút như thế
Không có lịch, biết đâu mà ghi được giáp tý
Kẻ thù còn đó, chưa dám đọc kinh Xuân Thu
Tấm lòng này thế là thôi: còn nghĩ gì đến việc khác nữa
Âu là chống gậy đi chơi lang thang vậy


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn:
1. Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Văn học, 2004
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Năm mới đến, năm cũ qua
Mọi người vui vẻ, riêng ta sao buồn?
Thương mình gân cốt hao mòn
Nào hay ngày tháng cứ vùn vụt đi
Lịch đâu Giáp Tý mà ghi
Kẻ thù còn đó, đọc gì Xuân Thu
Lòng đà dứt mọi mối lo
Âu là chống gậy ngao du cho rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã sang năm mới, hết năm qua,
Cảnh đẹp, riêng buồn chỉ một ta.
Gân cốt còn bao thân thể yếu,
Đời người chốc đã tháng ngày qua.
Lịch đâu Giáp Tý mà ghi nữa,
Thù đó, Xuân Thu chẳng đọc a?
Việc đã thế này đành phải vậy
Lang thang chống gậy tháng năm già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời