Năm mới đến, năm cũ qua
Mọi người vui vẻ, riêng ta sao buồn?
Thương mình gân cốt hao mòn
Nào hay ngày tháng cứ vùn vụt đi
Lịch đâu Giáp Tý mà ghi
Kẻ thù còn đó, đọc gì Xuân Thu
Lòng đà dứt mọi mối lo
Âu là chống gậy ngao du cho rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)