Mai gầy liễu nõn, sắc dần tươi,
Thấm thoắt quang âm xuân tới rồi.
Tổ cũ én xưa còn nhớ chủ,
Tuyết tan nắng mới đã nghiêng trời.
Đào Tiềm ghi hiệu theo đời trước,
Tưởng Hủ lễ triều vẫn Hán thôi.
Một giấc say mềm... mồng một Tết,
Dậy thay áo mới ngắm hoa cười.

tửu tận tình do tại