Tuổi tôi so bác chửa cao bằng,
Bác vẫn lao đao, tôi được nhàn.
Phận đã yếu suy, thân cũng sắp,
Văn còn vùng vẫy, bút còn ham.
Cõi trần cảnh rối đều hư huyễn,
Sự thế danh hờ vứt chẳng đành.
Sinh trước, hơn tôi mười bảy tuổi,
Bác xưa đã gặp thái bình chăng?

tửu tận tình do tại