Nghèo bệnh quanh năm, chịu được không?
May điều sở thích tôi như ông.
Gạo cho vào chỗ mong xôi sớm,
Người nghỉ bên song đợi rượu ngon.
Chưa gặp Hoàng Sinh vì hám lợi,
Tu thân Bão Thúc chớ tranh hơn.
Sáng nay mưa gió đường đi khó,
Đôi mắt đăm đăm dõi cuối sông!

tửu tận tình do tại