Bên vò mở tập thơ ra
Ngâm nga tấm tắc ngợi ca ông tài
Say tràn nên ba nghìn bài
Năm trăm năm đã truyến đời bấy lâu
Đương thời được trọng dụng đâu
Văn chương ông được người sau lưu truyền
Thiệu Hưng ai nhớ, ai quên
Dưới trăng thầm nghĩ… càng thêm bùi ngùi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.