Khi nhàn ta ngắm cái thân đây
Hơn sáu mươi năm cũng mặt mày
Nóng lạnh thân già da thịt khác
Ốm lâu nhà vắng tính tình ngây
Gió mưa dầu dãi tâm còn chuyển
Sông nước xuôi dòng thế đã xoay
Năm tháng trôi qua như giấc mộng
Đến khi tỉnh dậy sạch làu ngay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.