Lời chị cuối đã trở thành khởi mới
Trắng không gian trong sắc xanh diệu vợi
Giữa hồn thơ ta đem lòng ca ngợi
Yêu vĩnh hằng mắt chị vẫn long lanh.

Dã Tràng Cát