Từng trải gió sương bạc nửa đầu
Làm quan may được cáo về hưu
Đường đời nay gặp nhiều quanh gấp
Cuộc lợi thì sao tránh oán cừu
Chùi bọt mặt mình còn đáng ngại
Phẩy râu thất ý cũng ngầm mưu
Uống trăm chén rượu cho quên cả
Liếm nghé trước nhà chẳng lạ đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.