Già lão bến này lâu chẳng qua,
Phố làng dinh thự mới đây à?
Nước sông lên mạnh e dê vỡ,
Tàu thuỷ nằm yên đợi khách qua.
Thế giới mênh mang đâu giới hạn?
Phù sinh lận đận sợ thân ta.
Chờ sau được lúc sông trong nhỉ,
Trăm tuổi đi rồi, bạn với ma.

tửu tận tình do tại