Chập tối mặt sông khói sóng nhen
Một cơn gió nhẹ lướt con thuyền
Lưng trời sào mái trăng sông lấn
Đàn sáo đầy thuyền mây lắng yên
Cao hứng chớ lo phiền dạ lão
Lòng riêng những muốn thoả anh em
Lâu nay chỉ muốn nằm chơi khểnh
Những thứ kèn hồ chẳng thích xem

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.