Gần đây ruộng cỏ mọc cao
Nông dân ra sức cuốc cào dọn quang
Ngày chín tháng chín mưa chan
Nương cao ruộng thấp mùa màng được chăng?
Trời đà có ý cưu mang
Cớ sao chuột lớn lại tàn hại dân
Ở đời có việc có thân
Dẫu rằng vất vả gian truân ngại gì

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.