Toà miếu cổ cao cao
Nghìn nhà cây khói phủ
Quỷ thần khóc gương trung
Tấm gương treo rạng rỡ
Khí hoà cùng trời xanh
Đất thêm làng sinh nở
Chín suối ai sánh cùng
Hoạ chăng Địch Lương Công?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.