Muôn lớp sóng hồng dào dạt quanh,
Cánh buồm phần phật hướng non xanh.
Sườn non họp chợ người huyên náo,
Chùa cổ không sư cảnh vắng tanh.
Khói toả mây bay chim mỏi cánh,
Trâu nằm bóng mát suối vây quanh.
Đề thơ chỉ sợ câu chưa đẹp,
Tảng đá đầu non đẽo chửa bằng.

tửu tận tình do tại