Xuân sang sớm sớm trời đầy sương,
Than nỗi đã nghèo mùa thất thường.
Thuốc sắc chưa nhừ hơi đã bốc,
Hoa đà sắp rụng cánh còn thơm.
Đêm buồn những ngại nghe con đọc,
Rượu đắt khôn mời chuốc khách luôn.
May được đêm qua trận mưa nhỏ,
Bệnh ta cũng đỡ, có phần hơn.

tửu tận tình do tại