Hương Đô, Yên Đổ trời sinh
Hai nhà Chu, Nguyễn khí linh tạo người
Đẹp xong nội loạn khắp nơi
Khuyến nông khơi một con ngòi bên đông
Xóm sông nghe thánh tòng nhung
Nhớ công dân dựng đình chung phụng thờ
Khải hoàn hát giữa ao to
Chuyện xưa giúp nước cũng so với đời

tửu tận tình do tại