Gió tây chiều xuống bóng chưa tan
U ám mây che khắp núi ngàn
Sáng trước trời nồng cơn nắng gắt
Chiều nay gió lạnh đã tràn sang
Giải nồng quạt mới đang vênh mặt
Ủ ấm chăn xưa lại bẽ bàng
Sở thích lòng người Cơ khác Tất
Cân trời thật khó xử cho ngang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.