Nước biếc non xanh, cách bụi trần,
Cắt gai phát cỏ dựng đồn quân.
Nước luồn khe suối trăng tròn khuyết,
Gió cuốn mây trời thế tụ tan.
Ốc quyện sương thu hồi trống giục,
Cây ôm cờ xí bóng đêm lan.
Quản gì sương khói nơi lam chướng,
Khiến dạ bồi hồi bao trí nhân.

tửu tận tình do tại