Thời kỳ này từ năm đầu Chí Đức (756) đến năm Càn Nguyên thứ 2 (759). An Lộc Sơn khởi binh nhanh chóng chiếm Lạc Dương, Trường An. Đỗ Phủ nghe Huyền Tông chạy vào Thục, Túc Tông lập vị tại Linh Vũ bèn đem gia thuộc tới thôn Khương rồi một mình tới Linh Vũ nhưng bị phản quân bắt giữ.

Tháng tư năm Chí Đức thứ 2 (757), bất chấp nguy hiểm, ông trốn khỏi Trường An tới Phụng Tường là nơi Túc Tông đang trú và nhận chức quan bát phẩm Tả thập di. Đây là lần đầu tiên ông nhậm chức trong chính quyền trung ương, nhưng chỉ một tháng sau do dâng sớ cứu bại tướng Phòng Quản, ông bị Túc Tông nổi giận giáng chức. Tháng 8, ông từ Phụng Tường về Phu Châu thăm gia quyến. Tháng 9, quân nhà Đường lấy lại Trường An, tháng 10 lấy lại Lạc Dương. Tháng 10, Túc Tông về kinh, Đỗ Phủ cũng theo đó về Trường An nhậm lại…

 

 1. Ai giang đầu
  13
 2. Ai vương tôn
  8
 3. Bạch Sa độ
  4
 4. Bạch Thuỷ huyện Thôi thiếu phủ thập cửu ông cao trai tam thập vận
  1
 5. Bành Nha hành
  9
 6. Bắc chinh - Bắc quy chí Phụng Tường, mặc chế phóng vãng Phu Châu tác
  7
 7. Bất quy
  5
 8. Bệnh mã
  7
 9. Bi Thanh Bản
  11
 10. Bi Trần Đào
  12
 11. Biệt Tán thượng nhân
  2
 12. Bức trắc hành tặng Tất Diệu [Bức trắc hành tặng Tất Tứ Diệu]
  1
 13. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
  11
 14. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
  11
 15. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
  11
 16. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
  11
 17. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5
  11
 18. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6
  8
 19. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
  11
 20. Cát Bá độ
  2
 21. Chí Đức nhị tải, Phủ tự kinh Kim Quang môn xuất, gian đạo quy Phụng Tường, Càn Nguyên sơ tòng Tả thập di di Hoa Châu duyện, dữ thân cố biệt, nhân xuất thử môn, hữu bi vãng sự
  7
 22. Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 1
  4
 23. Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 2
  5
 24. Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang
  11
 25. Cửu Thành cung
  1
 26. Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực)
  14
 27. Di Nguyễn ẩn cư
  2
 28. Diêm tỉnh
  4
 29. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 1
  2
 30. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 2
  2
 31. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 3
  2
 32. Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 4
  2
 33. Đảo y
  21
 34. Đắc gia thư
  2
 35. Đắc xá đệ tiêu tức (Loạn hậu thuỳ quy đắc)
  8
 36. Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)
  5
 37. Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 1 (Cận hữu Bình Âm tín)
  5
 38. Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)
  5
 39. Đề Lý tôn sư “Tùng thụ chướng tử” ca
  2
 40. Đề tỉnh trung viện bích
  4
 41. Đề Trịnh huyện đình tử
  5
 42. Đề Trịnh thập bát trước tác trượng cố cư
  3
 43. Đoan ngọ nhật tứ y
  3
 44. Đồ bộ quy hành
  3
 45. Độc chước thành thi
  5
 46. Độc lập
  5
 47. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
  9
 48. Đồng bình
  4
 49. Đông lâu
  4
 50. Đông mạt dĩ sự chi đông đô Hồ Thành đông ngộ Mạnh Vân Khanh, phục quy Lưu Hạo trạch túc yến, ẩm tán nhân vi tửu ca
  1
 51. Đồng Quan lại
  7
 52. Giai nhân
  12
 53. Hạ dạ thán
  2
 54. Hạ nhật thán
  2
 55. Hàn Giáp
  5
 56. Hành thứ Chiêu Lăng
  1
 57. Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca
  5
 58. Hỉ tình
  1
 59. Hỉ văn quan quân dĩ lâm tặc cảnh, nhị thập vận
  1
 60. Hoạ cốt hành
  2
 61. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
  9
 62. Hối nhật tầm Thôi Tập, Lý Phong
  1
 63. Huỳnh hoả
  9
 64. Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền
  5
 65. Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)
  8
 66. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 1 (Trập long tam đông ngoạ)
  4
 67. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công)
  5
 68. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 3 (Ngã kim nhật dạ ưu)
  4
 69. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 4 (Bồng sinh phi vô căn)
  4
 70. Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 5 (Tích tại Lạc Dương thì)
  4
 71. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn)
  5
 72. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 2 (Trường lăng nhuế đầu nhi)
  4
 73. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 3 (Tất hữu dụng nhi cát)
  4
 74. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 4 (Mãnh hổ bằng kỳ uy)
  4
 75. Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 5 (Triêu phùng phú gia táng)
  4
 76. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 1 (Thiên dụng mạc như long)
  4
 77. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 2 (Địa dụng mạc như mã)
  4
 78. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 3 (Đào Tiềm tịch tục ông)
  4
 79. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 4 (Hạ công nhã Ngô ngữ)
  4
 80. Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 5 (Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên)
  4
 81. Khiển hứng tam thủ kỳ 1 (Há mã cổ chiến trường)
  5
 82. Khiển hứng tam thủ kỳ 2 (Cao thu đăng tái sơn)
  4
 83. Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì)
  4
 84. Khổ trúc
  4
 85. Khốc Trường Tôn thị ngự
  4
 86. Không nang
  5
 87. Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm
  5
 88. Khúc giang đối tửu
  12
 89. Khúc giang đối vũ
  17
 90. Khúc giang kỳ 1
  27
 91. Khúc giang kỳ 2
  31
 92. Khương thôn kỳ 1
  10
 93. Khương thôn kỳ 2
  7
 94. Khương thôn kỳ 3
  7
 95. Kiêm hà
  4
 96. Kiếm Môn
  1
 97. Kiến huỳnh hoả
  9
 98. Ký Bành Châu Cao tam thập ngũ sứ quân Thích, Hào Châu Sầm nhị thập thất trưởng sử Tham tam thập vận
  1
 99. Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự
  4
 100. Ký Lý thập nhị Bạch nhị thập vận
  4
 101. Ký Nhạc Châu Giả tư mã lục trượng, Ba Châu Nghiêm bát sứ quân lưỡng các lão ngũ thập vận
  1
 102. Ký Tán thượng nhân
  2
 103. Ký Trương thập nhị sơn nhân Bưu tam thập vận
  1
 104. Lạp nhật
  4
 105. Lập thu hậu đề
  6
 106. Long Môn các
  3
 107. Long Môn trấn
  1
 108. Lộ phùng Tương Dương Dương thiếu phủ nhập thành, hí trình Dương viên ngoại Oản
  2
 109. Lộc Đầu sơn
  1
 110. Lưỡng Đương huyện Ngô thập thị ngự giang thượng trạch
  1
 111. Lưu biệt Giả, Nghiêm nhị các lão lưỡng viện bổ khuyết, đắc vân tự
  2
 112. Lưu Hoa Môn
  5
 113. Lý Hộ huyện trượng nhân Hồ mã hành
  2
 114. Mộc Bì lĩnh
  1
 115. Mộng Lý Bạch kỳ 1
  13
 116. Mộng Lý Bạch kỳ 2
  11
 117. Nê Công sơn
  2
 118. Nghĩa cốt hành
  3
 119. Ngọc Hoa cung
  3
 120. Ngũ Bàn
  3
 121. Ngụ mục
  5
 122. Nguyên nhật ký Vi thị muội
  3
 123. Nguyệt (Thiên thượng thu kỳ cận)
  8
 124. Nguyệt dạ
  22
 125. Nguyệt dạ ức xá đệ
  18
 126. Nhân Hứa bát phụng ký Giang Ninh Mân thượng nhân
  4
 127. Nhất bách ngũ nhật dạ đối nguyệt
  6
 128. Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)
  5
 129. Pháp Kính tự
  4
 130. Phát Đồng Cốc huyện
  3
 131. Phát Tần Châu
  2
 132. Phế huề
  4
 133. Phi Tiên các
  4
 134. Phiên kiếm
  5
 135. Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1
  4
 136. Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 2
  4
 137. Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng
  5
 138. Phụng Hoàng đài
  4
 139. Phụng tặng Nghiêm bát các lão
  2
 140. Phụng tặng Quách trung thừa kiêm thái bộc khanh sung Lũng Hữu tiết độ sứ tam thập vận
  1
 141. Phụng tặng Vương trung doãn Duy
  5
 142. Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1
  4
 143. Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2
  4
 144. Quan binh
  4
 145. Quan định hậu hý tặng
  6
 146. Quy yến
  4
 147. Sấu mã hành
  2
 148. Sơ nguyệt
  8
 149. Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)
  5
 150. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1
  4
 151. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2
  4
 152. Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 3
  3
 153. Tái Lô Tử
  2
 154. Tam Xuyên quan thuỷ trướng nhị thập vận
  1
 155. Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng
  6
 156. Tặng Tất tứ Diệu
  4
 157. Tặng Vệ bát xử sĩ
  14
 158. Tân An lại
  7
 159. Tần Châu kiến sắc mục Tiết tam Cứ thụ tư nghị lang, Tất tứ Diệu trừ giám sát, dữ nhị tử hữu cố viễn, hỉ thiên quan kiêm thuật tác cư, hoàn tam thập vận
  1
 160. Tần Châu tạp thi kỳ 01
  7
 161. Tần Châu tạp thi kỳ 02
  8
 162. Tần Châu tạp thi kỳ 03
  6
 163. Tần Châu tạp thi kỳ 04
  5
 164. Tần Châu tạp thi kỳ 05
  5
 165. Tần Châu tạp thi kỳ 06
  5
 166. Tần Châu tạp thi kỳ 07
  5
 167. Tần Châu tạp thi kỳ 08
  5
 168. Tần Châu tạp thi kỳ 09
  5
 169. Tần Châu tạp thi kỳ 10
  5
 170. Tần Châu tạp thi kỳ 11
  6
 171. Tần Châu tạp thi kỳ 12
  5
 172. Tần Châu tạp thi kỳ 13
  5
 173. Tần Châu tạp thi kỳ 14
  5
 174. Tần Châu tạp thi kỳ 15
  5
 175. Tần Châu tạp thi kỳ 16
  5
 176. Tần Châu tạp thi kỳ 17
  5
 177. Tần Châu tạp thi kỳ 18
  5
 178. Tần Châu tạp thi kỳ 19
  6
 179. Tần Châu tạp thi kỳ 20
  5
 180. Tân hôn biệt
  10
 181. Tẩy binh mã
  7
 182. Tây Kỳ thôn tầm trí thảo đường địa, dạ túc Tán công thổ thất kỳ 1
  1
 183. Tây Kỳ thôn tầm trí thảo đường địa, dạ túc Tán công thổ thất kỳ 2
  1
 184. Thạch Cự các
  2
 185. Thạch Hào lại
  16
 186. Thạch Khám
  2
 187. Thái Bình tự tuyền nhãn
  1
 188. Thanh Dương giáp
  3
 189. Thành Đô phủ
  4
 190. Thị điệt Tá
  5
 191. Thiên hà
  6
 192. Thiên mạt hoài Lý Bạch
  15
 193. Thiết Đường giáp
  2
 194. Thôi thị đông sơn thảo đường
  4
 195. Thu địch
  5
 196. Thu kinh kỳ 1
  3
 197. Thu kinh kỳ 2
  4
 198. Thu kinh kỳ 3
  4
 199. Thù Mạnh Vân Khanh
  6
 200. Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc
  5
 201. Thuật hoài
  5
 202. Thuỷ Hội độ
  2
 203. Thuỳ lão biệt
  6
 204. Tị địa
  5
 205. Tích biệt hành, tống Lưu bộc xạ phán quan
  1
 206. Tịch phong
  4
 207. Tích Thảo lĩnh
  2
 208. Tòng nhân mịch tiểu hồ tôn hứa ký
  3
 209. Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca
  2
 210. Tống Dương lục phán quan sứ tây phiên
  1
 211. Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu
  5
 212. Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi
  4
 213. Tống Hứa bát thập di quy Giang Ninh cận tỉnh, Phủ tích thì thường khách du thử huyện ư Hứa sinh xử khất Ngoã Quan tự Duy Ma đồ dạng chí chư thiên mạt
  2
 214. Tống Linh Châu Lý phán quan
  5
 215. Tống Lý hiệu thư nhị thập lục vận
  1
 216. Tống nhân tòng quân
  3
 217. Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan
  1
 218. Tống suất phủ Trình lục sự hoàn hương
  1
 219. Tống tòng đệ Á phó Hà Tây phán quan
  1
 220. Tống Trịnh thập bát Kiền biếm Thai Châu tư hộ, thương kỳ lâm lão hãm tặc chi cố, khuyết vi diện biệt, tình hiện ư thi
  2
 221. Tống Trường Tôn cửu thị ngự phó Vũ Uy phán quan
  1
 222. Tống Vi thập lục bình sự sung Đồng Cốc quận phòng ngự phán quan
  1
 223. Tống viễn
  13
 224. Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm
  3
 225. Trùng kinh Chiêu Lăng
  2
 226. Trừ giá
  5
 227. Túc Tán công phòng
  4
 228. Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch
  4
 229. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 1
  6
 230. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 2
  4
 231. Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 3
  4
 232. Tử Thần điện thoái trào khẩu hào
  3
 233. Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)
  3
 234. Ức ấu tử
  4
 235. Ức đệ kỳ 1
  11
 236. Ức đệ kỳ 2
  10
 237. Vãn hành khẩu hào
  4
 238. Vạn Trượng đàm
  2
 239. Vãn xuất tả dịch
  3
 240. Văn Hương Khương thất thiếu phủ thiết khoái hí tặng trường ca
  2
 241. Vọng nhạc (Tây Nhạc lăng tằng tủng xứ tôn)
  4
 242. Vô gia biệt
  7
 243. Vũ quá Tô Đoan - Đoan trí tửu
  3
 244. Vũ tình (Thiên tế thu vân bạc)
  5
 245. Xích Cốc
  2
 246. Xích Cốc tây yêm nhân gia
  4
 247. Xuân túc tả tỉnh
  7
 248. Xuân vọng
  24
 249. Xúc chức
  4