Dãy núi tạo bóng dài,
Mặt trời thấp thoáng soi.
Núi thay hình thoăn thoắt,
Rừng vang tiếng thóp thoi.
Tích Thảo núi chia cách,
Minh Thuỷ đường rạch đôi.
Nơi dường kẹt, thuyền đậu,
Lúc mệt mỏi, năm sui.
Chỗ ở còn trăm dặm,
Dừng xe, nhờ các ngài.
Ấp có người tốt bụng,
Đãi như từng gặp rồi.
Khách xa ngại nhờ vả,
Thư viết, thắm thiết lời.
Ăn rau không bỏ phí,
Nhà lá trước mắt coi!

tửu tận tình do tại