Khách đi nhờ gửi tin,
Khi về thư nhà nhận.
Tin tức hôm nay hay,
Quê người vẫn quanh quẩn.
Thằng gấu may không sao,
Anh nó thương nó lắm.
Tới già, nhà trọ đơn,
Lúc khó gần nhau hiếm.
Một lệnh xe vua hầu,
Hai mầu còn quanh điện.
Cửa bắc giặc còn nhiều,
Vùng tây sương chưa bén.
Gió lành đưa nhạn qua,
Mưa thu muốn cá lặn.
Việc nông bên núi đồi,
Cày bừa là lời nhắn.

tửu tận tình do tại