Chúa hèn, theo thói xưa vẫn chán,
Trị vua xấu, cả đám anh hùng.
Lời sấm chọn kẻ tướng rồng,
Dùng uy mà dẹp cái dòng sói lang.
Theo Nghiêu điển, họ hàng đều trọng,
Công lẫy lừng tương ứng Vũ Mô.
Chớp nhoáng đạt được cơ đồ,
Trên con đường cái được nhờ sáng soi.
Văn hoá có, phải noi theo cũ,
Triều đình được nửa số cự nho.
Nói thẳng mà bị tội to,
Đường làm quan phải sao cho bớt phiền.
Tai ương giáng do duyên chuyện trước,
Lũ dân đen tấm tức chưa nguôi.
Vung cờ, đất nước yên rồi,
Phải lo dọn dẹp cho đời yên vui.
Thấy lăng, kẻ giúp đời bi phẫn,
Vua băng hà, người ẩn cúc cung.
Mỗi sáng áo ngọc tự rung,
Mồ hôi ngựa đá ròng ròng tuôn rơi.
Tùng bách đứng trông vời đền ngọc,
Cát bụi mù phủ dọc đường xa.
Ngày dựng nước đã nhạt mờ,
Góc núi đầy hận bây giờ còn đây.

tửu tận tình do tại