Ngựa nòi vó mới tra,
Yên vàng thêm tươi rói.
Áo thêu với huy chương,
Nhắm Giao Hà mà cưỡi.
Hỏi anh: vạn dặm đi,
Tiễn biệt sao buồn rượi.
Lương Châu vua thường lo,
Hành trình cần phải vội.
Lũ Hồ phản, thu qua,
Tức thì chưa dẹp nổi.
Lần này gom nông dân,
Phong tục củng cố lại.
Ông cha trước chỉ huy,
Trong nước vang tên tuổi.
Bốc quan hiền của ta,
Cử ra trấn ngoài cõi.
Làm ta ăn không ngon,
Khiến ta chán đòi hỏi.
Ý thoáng như người tài,
Đảo xa biển tràn tới.
Trước chén dứt dòng thơ,
Đồ quí gửi biên giới.
Trời cao, buồn tiễn xa,
Mây mưa trắng xoá dội.
Miền đông còn chiến tranh,
Cả nước vẻ tàn lụi.
Vùng tây cột cũng nghiêng,
Sao sửa cho cao vọi.

tửu tận tình do tại