Về nhà thăm mẹ cha,
Vua cho, rời cung cấm.
Việc hiếu, thánh triều theo,
Tiệc tiễn ân huệ thấm.
Ban lụa khiến nặng thêm,
Áo quan hương thơm sẵn
Trọ đêm quán Hoài Âm,
Đò kinh ngay gần bến.
Xuân xa quan báo giờ,
Thu mát chim yến hẹn.
Giấy vua, già lão khoe,
Rượu thọ thần làng chén.
Coi hình, từng khát khao,
Tới giờ còn chộn rộn.
Huyền bí, khó mà quên,
Bóng kim túc sán lạn.

tửu tận tình do tại