和賈至舍人早朝大明宮之作

五夜漏聲催曉箭,
九重春色醉仙桃。
旌旗日暖龍蛇動,
宮殿風微燕雀高。
朝罷香煙攜滿袖,
詩成珠玉在揮毫。
欲知世掌絲綸美,
池上於今有鳳毛。

 

Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác

Ngũ dạ lậu thanh thôi hiểu tiễn,
Cửu trùng xuân sắc tuý tiên đào.
Tinh kỳ nhật noãn long xà động,
Cung điện phong vi yến tước cao.
Triều bãi hương yên huề mãn tụ,
Thi thành châu ngọc tại huy hào.
Dục tri thế chưởng ty luân mỹ,
Trì thượng ư kim hữu phụng mao.

 

Dịch nghĩa

Tiếng đồng hồ năm canh dồn thẻ báo sáng,
Mùa xuân nơi chín bệ làm say cây đào tiên.
Nắng ấm, hình rồng rắn trên cờ xí lay động,
Gió nhẹ, hình én sẻ trong cung điện bay cao.
Chầu về mang theo khói thơm đầy tay áo,
Thơ xong ngọn bút như reo tiếng châu ngọc.
Mới biết vẻ đẹp ở gác ty luân truyền đời,
Trên ao đến nay vẫn còn dấu lông phụng.


(Năm 758)

Xem thêm bài Tảo triều Đại Minh cung 早朝大明宮 của Giả Chí. Ngoài ra Vương Duy và Sầm Tham cũng có bài hoạ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tiếng lậu năm canh dồn thẻ sớm,
Vẻ xuân chin bệ thắm hoa đào.
Nắng soi cờ xí rồng mây lượn,
Gió nhẹ cung đền én sẻ cao.
Chầu bãi áo bào hương khói thoảng,
Thơ thành, ngọn bút ngọc châu xao.
Cho hay văn nghiệp lưu truyền mãi,
Ao phụng nay còn dấu phụng mao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Canh năm lậu giục trao que sớm,
Chín bệ đào tiên xuân thắm say.
Cung điện gió êm nhạn sẻ vút,
Tinh kỳ nắng ấm rắn rồng bay.
Thơ xong ngọn bút châu lòa sáng,
Triều bãi áo quan hương thấm đầy.
Muốn biết văn chương lưu vẻ đẹp,
Trên ao lông phụng vẫn còn đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Đổng báo canh năm vẵng tiếng rao,
Chín tầng xuân sắc túy tiên đào.
Ảnh rồng nắng rọi cờ lay động,
Cung điện gió vờn yến lượn cao.
Áo gấm bãi triều thơm nhụy phấn,
Bút châu thơ mãn rạng danh hào.
Ngấn tơ vọng thế giăng hoàn mỹ,
Lông phượng lưu đời ẩn mặt ao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Lậu cạn, năm canh tuôn bóng sớm
Xuân say, chín bệ rực bông đào
Nắng soi cờ quạt, rồng rung động
Gió nhẹ cung đền, sẻ liệng cao
Áo đẫm khói hương, phiên trực vãn
Bút vung châu ngọc, hứng thơ hào
Mấy đời chiếu sắc chuyền tay giữ
Lông cánh nhà tông khác biết bao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Canh năm giục báo lên vua,
Mặt rồng tươi thắm như mùa đào tiên.
Cờ bay, trời ấm, rồng lên,
Trước cung gió mát, trên thềm yến bay.
Tan chầu, hương ngát áo này,
Dứt thơ, tiếng ngọc reo ngay bút rồi.
Ti luân vẻ đẹp truyền đời.
Lông chim phượng có trên nơi ao này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Canh năm giọt nước thúc đưa tên,
Mặt vua sáng rực như đào tiên.
Cờ bay trời ấm, rồng nhảy múa,
Điện sáng gió êm, yến bay trên.
Chầu xong, tay áo hương còn ngát,
Thơ dứt, bút lông ngọc mới rèn.
Muốn biết một nhà văn thơ giỏi,
Trên ao, lông phượng vẫn còn nguyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống canh năm báo trời đã sáng
Xuân chin tầng qua dáng đào tiên
Tinh kỳ rồng rắn bay lên
Trong cung én sẻ trên nền trời cao
Buổi chầu xong hương vào tay áo
Bài thơ hay bút thảo viết ra
Muốn tìm những nét văn hoa
Nay trên Ao Phượng còn là phượng mao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời sáng canh năm tiếng báo giờ,
Mùa xuân chín bệ say tiên đào.
Rắn rồng nắng ấm cờ lay động,
Én sẻ gió lay điện lượn cao.
Mang khói chầu về đầy mũ áo,
Thơ xong ngọn bút như reo gào.
Ty luân mới biết truyền màu đẹp,
Lông phụng nay còn trên dấu ao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đồng hồ đã giục hồi chuông sớm,
Bệ ngọc còn say chén rượu đào;
Cờ ánh mặt trời rồng lộn bóng,
Gió đưa đầu điện yến bay cao;
Lui chầu giở áo mùi thơm ngát,
Cất bút đề thơ ngọc rắc vào;
Giữ việc ti luân theo nghiệp trước,
Nay xin mừng chữ phượng hoàng mao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời