Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 11:49

寓目

一縣蒲萄熟,
秋山苜蓿多。
關雲常帶雨,
塞水不成河。
羌女輕烽燧,
胡兒制駱駝。
自傷遲暮眼,
喪亂飽經過。

 

Ngụ mục

Nhất huyện bồ đào thục,
Thu sơn mục túc đa.
Quan vân thường đới vũ,
Tái thuỷ bất thành hà.
Khương nữ khinh phong toại,
Hồ nhi chế lạc đà.
Tự thương trì mộ nhãn,
Táng loạn bão kinh qua.

 

Dịch nghĩa

Nho trong huyện chín đều,
Trong núi mùa thu có nhiều rau dưa.
Nơi biên thuỳ mây thường làm mưa,
Nước thấm đất không chảy thành sông.
Gái Khương coi thường lửa báo nguy,
Trai Hồ dẫn dắt được lạc đà.
Nhìn buổi chiều xuống từ từ tự thương mình,
Đã trải qua quá nhiều loạn lạc.


(Năm 759)

Bài này làm khi Đỗ Phủ đang giữ chức Tả thập di ở kinh đô, vì can vua trong vụ Phùng Quản làm vua nổi giận, đày ông đi Hoa châu làm chức Tư công tham quân. Tới Hoa châu nhằm lúc mất mùa đói kém, ông từ quan, cùng gia quyến về Tần châu ở nhờ nhà một người cháu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nho trong huyện đang cùng vừa chín
Núi mùa thu mọc kín rau dưa
Biên thuỳ mây dễ thành mưa
Không thành sông chảy, chỉ vừa thấm thôi.
Gái rợ Khương nhẹ coi lửa trận
Trai rợ Hồ biết dẫn lạc đà
Mắt nhìn trong buổi chiều tà
Tự thương đã trải can qua quá nhiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cả huyên nho chín đậm
Núi thu lắm rau dưa
Mây ải thường đem mưa
Nước không dòng, thấm đất.
Gái Khương khinh lửa giặc
Trai Hồ dắt lạc đà
Tủi phận buổi chiều tà
Trải qua nhiều loạn lạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bồ đào cả huyện chín rồi,
Núi thu mọc khắp mọi nơi rau dền.
Mây ngoài ải dễ mưa liền,
Nước nơi biên giới không miền có sông.
Gái Khương lửa giặc chẳng trông,
Trai Hồ luyện, chẳng quản công, lạc đà.
Thương mình mắt ngắm chiều tà,
Loạn ly đã chán, trải qua nhiều rồi...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Một huyện bồ đào chín,
Núi thu lắm rau cà.
Mây ải mưa thường chứa,
Sông biên nước không ra.
Gái Khương ngơ báo động,
Trai Hồ luyện lạc đà.
Chiều tối thương cho mắt,
Loạn lạc ngấy trải qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nho trong huyện thị chín đều,
Mùa thu trong núi có nhiều rau dưa.
Thường mây biên ải làm mưa,
Nước không thấm đất chảy bừa thành sông.
Gái Khương nguy báo coi thường,
Trai Hồ dẫn dắt được luôn lạc đà.
Buổi chiều nhìn xuống tự ta thương mình,
Trải nhiều loạn lạc thất kinh.
Biết ngày nào được thanh bình như xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời