Khỏi thành thấy núi con,
Vạch gai tìm ra lối.
Suối chảy một dòng xuôi,
Quanh co nhiều khúc nối.
Ông Tán người thảnh thơi,
Ưa tĩnh lòng sáng chói.
Trên mây chuộc oan xưa,
Bên sườn thích tranh cãi.
Vui mừng nắm tay nhau,
Thoả ý cùng đi tới.
Nắm dây trước cố leo,
Đỉnh nghiêng còn ngoái lại.
Cần ở sườn phía đông,
Đỉnh nam băng lặn lội.
Lững lờ dây đằng già,
Lờ đờ cây cong cúi.
Chọn đất ý chưa vừa,
Chống gậy về lúc tối.
Trời chiều vương đỉnh non,
Cỏ non sương như gội.

tửu tận tình do tại