Đèn chiếu làm khó ngủ,
Lòng thanh cảm mùi hương.
Đêm khuya, điện cao vót,
Gió rung, khánh vàng vang.
Trời đen, cửa viện đóng,
Đất sáng, hương thơm vương.
Sao Ngọc Thằng lóng lánh,
Chim phượng sắt bay vung.
Từ chùa thoáng kinh phật,
Tới giường vọng tiếng chuông.
Sáng mai nơi ruộng ướt,
Khổ thấy cát bụi vàng.

tửu tận tình do tại