Trời lạnh chim đã về,
Trăng mọc người im tiếng.
Khuôn viên trải ánh trăng,
Cửa thông bóng loáng thoáng.
Ngày ngắn mệt leo trèo,
Lời vui gửi đêm vắng.
Đốt củi soi trong rừng,
Kín nước dưới đáy giếng.
Đại sư chùa kinh đô,
Đức nghiệp máy trời chứng.
Theo về Kỳ, Hứa chơi,
Sông hồ xa nhiều hứng.
Số lạ, quan tái về,
Cơ, Dĩnh đạo vốn rộng.
Thời loạn chẳng cần hay,
Việc đời lại hờ hững.
Tìm tĩnh há một đường,
Sắc xa nó có chặng.
Ánh mai hơi lờ mờ,
Đỉnh tây nam bảng lảng.

tửu tận tình do tại