Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 23:09

收京其三

汗馬收宮闕,
春城鏟賊壕。
賞應歌杕杜,
歸及薦櫻桃。
雜虜橫戈數,
功臣甲第高。
萬方頻送喜,
無乃聖躬勞。

 

Thu kinh kỳ 3

Hãn mã thu cung khuyết,
Xuân thành sạn tặc hào.
Thưởng ưng ca đệ đỗ,
Quy cập tiến anh đào.
Tạp lỗ hoành qua số,
Công thần giáp đệ cao.
Vạn phương tần tống hỉ,
Vô nãi thánh cung lao.

 

Dịch nghĩa

Ngựa mồ hôi máu đã thu lại được kinh đô,
Thành xuân san bằng hào do giặc đào.
Ban thưởng nên nghĩ tới người không thân thiết,
Thâu nhận những kẻ tiến dâng anh đào.
Bọn giặc cỏ chịu buông dáo,
Các vị quan được chức tước cao.
Vạn nơi dần dà vui vẻ,
Hết ngại thân thể nhà vua phải vất vả.


(Năm 757)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngựa quý lấy lại cung,
Thành xuân giặc sạch vết.
Anh đào dâng hãy thu,
Dân khổ kia nên xót,
Giặc cỏ đã buông gươm,
Công thần chức tước tốt.
Nơi nơi dần dần vui,
Thân vua chẳng sợ mệt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Quân đội đã thu xong đô cũ,
Hào giặc rồi lấp cả vào xuân.
Nên ca bài hát bãi quân,
Anh đào phải hiến miếu thần tiên vương.
Các dị tộc giáo ngang theo giúp,
Bậc công thần nhà đắp xây cao.
Muôn phương tin đến vui sao,
Lẽ nào khiến chúa gian lao nhọc nhằn?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu kinh ngựa mồ hôi hoà máu
Thành trong xuân vét nạo chiến hào
Thưởng cho người có công lao
Kíp về thái miếu anh đào hiến dâng
Bọn giặc cỏ hàng buông giáo mác
Các công thần được cấp dinh cao
Vạn phương đưa lắm tin vui
Riêng mình thánh thượng lẽ nào gian lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công lao máu đổ lấy kinh đô,
San phẳng thành xuân hào giặc đào.
Ban thưởng nghĩ người không thiết yếu,
Tiến dâng thâu nhận kẻ anh hào.
Chịu đâu giặc cỏ này buông dáo,
Các vị được quan chức tước cao.
Vui vẻ vạn nơi lần lượt đón,
Nhà vua hết ngại phải gian lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời