Chùa trên gò cao,
Tản mát gần bãi cỏ.
Khỏi suối, rễ liễu khô,
Mọc theo năm tháng cũ.
Bãi đá thấy vũng to,
Chân trời nước dồn đổ.
Thước, trượng kể nông sâu,
Chảy, ngừng dám cợt nhả.
Hai rắn nhỏ trắng, xanh,
Dáng mờ đôi lúc rõ.
Hơi bay lên như tơ,
Mây mưa nhờ kết tụ.
Đầu núi xuống tới chân,
Đào giếng không tới lỗ.
Sư các nơi đủ dùng,
Hương thơm hơn sữa nghé.
Gió bắc tạo sóng vằn,
Bè rong tan tác vỡ.
Khéo tu áo khách khô,
Bóng rừng thấy nhấp nhố.
Chừng nào ở cuối dòng,
Vườn thuốc được tưới đủ.
Cuối xuân tốt khoai từ,
Ăn vào mọc lông vũ.

tửu tận tình do tại