Lộc Đầu sao cao vời,
Bữa nay quên đói khát.
Liên Sơn dứt tây nam,
Nhòm xuống ngàn dặm ngát.
Khách từ kinh đô đi,
Kiếm Môn chẳng thể vượt.
Tới đây hết hiểm nguy,
Mừng thấy ruộng khoảng khoát.
Đất này trước chia ba,
Tranh dành thường lấn át.
Đất trời nay một nhà,
Mây mờ che cửa khuyết.
Bỗng nhớ Tư Mã, Dương,
Theo nhau tên nổi bật.
Xương nay chôn nơi nào
Có văn người đời biết.
Đất Thục rộng phì nhiêu,
Chốn hùng hào tất bật.
Nắm quyền cần quan hay,
Chính sách mới được đạt.
Việc nước bàn rất thông,
Ông Ký người nòng cốt.
Dân đây sao mà may,
Tháng năm ông chăn dắt.

tửu tận tình do tại