Suối nhỏ phủ váng mỏng,
Bùn làm sạn đạo trơn.
Vướng trong cản gấp gáp,
Đường khó nào dám than.
Cổng đá mây tuyết tụ,
Cổ trấn đỉnh núi lan.
Cột cờ chiều ảm đạm,
Ngọn sóng trắng nhọn tan
Ngựa Hồ tụ bên bãi,
Canh giữ liệu có yên.
Xa nhà thương người lính,
Núi lạnh nửa đêm than.

tửu tận tình do tại