Gió nam vang tiếng thu,
Sát khí mờ đuốc cháy.
Hè dài ưng, chuẩn vung,
Thời nguy kẻ tài tới.
Chú em trốn giặc về,
Mời bàn việc rộng rãi.
Giấy vua đưa tới ngai,
Thoả ý vua múa lưỡi.
Chiến thuật năm chục nhà,
Bụng chú thúng chứa gửi.
Tờ tâu tóm văn từ,
Trơn tru lời ứng đối.
Chính sách bàn rạch ròi,
Đủ thấy là sành sỏi.
Tông miếu còn tan hoang,
Vua tôi lệ đều chảy.
Đất không trục: Không Đồng,
Trời nghiêng ngửa: Thanh Hải.
Cực tây rất đau thương,
Liền núi lửa chiếu dọi.
Vua phán: là sĩ phu,
Xin mau giúp nguyên soái.
Ngồi coi sa mạc yên,
Đi sứ, nay cần phái.
Khi về lại tới trình,
Đi xa ắt có lợi.
Lo giữ quận Vũ Uy,
Để lập kế vững chãi.
Quán trọ đá núi cao,
Cương vàng neo ngựa giỏi.
Bò vàng ăn không hoi,
Rượu Lỗ uống nhiều dội.
Tình người hay săng văng,
Chí sĩ khổ buồn tủi.
Vắng giặc biên giới yên,
Kế cần đạt: đúng lối.
Tôi nghe ngựa rong chơi,
Dùng kì kí là trái.
Rồng ngâm còn quay đầu,
Phụ tá còn trông đợi.

tửu tận tình do tại