1. An Bang phong thổ
  4
 2. Bạch Hạc giang trung
  2
 3. Bệnh khởi cảm hoài kỳ 2
  2
 4. Bộ tiền vận - Đề phiến
  2
 5. Bút
  1
 6. Cảm nguyệt thi
  2
 7. Chí Linh sơn đạo trung kỳ 1
  1
 8. Chí Linh sơn đạo trung kỳ 2
  2
 9. Du Húc hải môn
  2
 10. Đà giang tiểu bạc
  2
 11. Đăng Long Đội sơn đề Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi hậu
  5
 12. Đề Bạch Nha động
  4
 13. Đề đại học sĩ Vũ Vĩnh Trinh hoạ tượng
  1
 14. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 01
  3
 15. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 02
  3
 16. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03
  3
 17. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 04
  3
 18. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 05
  3
 19. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06
  3
 20. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07
  3
 21. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 08
  3
 22. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09
  4
 23. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 10
  3
 24. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 11
  3
 25. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 12
  3
 26. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13
  3
 27. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 14
  3
 28. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 15
  3
 29. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 16
  3
 30. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17
  5
 31. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 18
  3
 32. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19
  3
 33. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20
  3
 34. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21
  3
 35. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22
  3
 36. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23
  3
 37. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 24
  3
 38. Đề Hoằng Hựu miếu thi
  4
 39. Đề Kính Chủ động
  2
 40. Đề Long Hạm sơn
  3
 41. Đề phiến kỳ 01
  3
 42. Đề phiến kỳ 02
  3
 43. Đề phiến kỳ 03
  3
 44. Đề phiến kỳ 04
  3
 45. Đề phiến kỳ 05
  2
 46. Đề phiến kỳ 06
  3
 47. Đề phiến kỳ 07
  3
 48. Đề phiến kỳ 08
  2
 49. Đề phiến kỳ 09
  3
 50. Đề phiến kỳ 10
  2
 51. Điệu đồng khí
  3
 52. Đỉnh hồ
  3
 53. Đối khách dạ ẩm
  3
 54. Đông dạ chước tửu
  3
 55. Đông Ngạc châu
  4
 56. Đông tuần hiểu phát Cấm giang
  3
 57. Đông tuần quá An Lão
  4
 58. Đông tuần trú Đồng Cảng
  3
 59. Hạ lại
  2
 60. Kinh Điệp sơn
  3
 61. Kinh Hưng Bang quan
  2
 62. Lộng nguyệt thi
  2
 63. Lương sàng
  3
 64. Lỵ Nhân nữ sĩ
  3
 65. Mặc
  3
 66. Nguyệt hạ tuý ẩm
  3
 67. Ngự chế đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu
  1
 68. Ngự chế đề Lục Vân động
  3
 69. Ngự chế hạnh Kiến Thuỵ đường ngẫu thành
  2
 70. Ngự chế Quang Đức điện thượng bái yết lễ chung tư cảm chi gian nga thành tứ vận
  2
 71. Ngự chế Thiên Vực giang hiểu phát
  2
 72. Nha tường nguyệt thi
  4
 73. Quá Bình Độ
  2
 74. Quá Hưng Đạo Vương từ
  3
 75. Quá Phù Tang độ
  3
 76. Quá Phù Thạch độ kỳ 2
  4
 77. Quang Khánh tự hạ trú chu
  3
 78. Tam canh nguyệt
  5
 79. Tang châu
  3
 80. Thánh Tông Thuần hoàng đế khuyến học văn
  1
 81. Tiểu chước
  3
 82. Tiểu yến quan kỹ
  3
 83. Trào nhân ẩm tửu
  3
 84. Trú An Lạc
  3
 85. Trú Cổ Quý sơn kỳ 2
  3
 86. Trú Long Nhãn
  3
 87. Trú Xương Giang
  5
 88. Trung Giang châu dạ bạc
  2
 89. Tuý trung ngẫu thành
  1
 90. Tự thuật
  4
 91. Vân Đồn cảng khẩu
  4
 92. Vấn Hằng Nga thi
  4
 93. Vịnh Chế Thắng phu nhân
  2
 94. Vũ tễ tiểu chước
  3
 95. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 1
  3
 96. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 2
  3
 97. Xước cảng trung thi
  3

Châu cơ thắng thưởng thi tập - 珠璣勝賞詩集

Minh lương cẩm tú thi tập - 明良錦綉詩集

Quỳnh uyển cửu ca thi tập - 瓊苑九歌詩集