1. An Bang phong thổ
  4
 2. Bạch Hạc giang trung
  1
 3. Bệnh khởi cảm hoài kỳ 2
  1
 4. Bộ tiền vận - Đề phiến
  1
 5. Bút
  1
 6. Cảm nguyệt thi
  1
 7. Chí Linh sơn đạo trung kỳ 1
  2
 8. Chí Linh sơn đạo trung kỳ 2
  2
 9. Du Húc hải môn
  1
 10. Đà giang tiểu bạc
  1
 11. Đăng Long Đội sơn đề Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi hậu
  2
 12. Đề Bạch Nha động
  4
 13. Đề đại học sĩ Vũ Vĩnh Trinh hoạ tượng
  1
 14. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 01
  2
 15. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 02
  2
 16. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03
  3
 17. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 04
  2
 18. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 05
  2
 19. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06
  2
 20. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07
  2
 21. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 08
  2
 22. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09
  4
 23. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 10
  2
 24. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 11
  2
 25. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 12
  2
 26. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13
  2
 27. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 14
  2
 28. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 15
  2
 29. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 16
  2
 30. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17
  5
 31. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 18
  2
 32. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19
  2
 33. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20
  2
 34. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21
  2
 35. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22
  2
 36. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23
  2
 37. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 24
  2
 38. Đề Hoằng Hựu miếu thi
  4
 39. Đề Kính Chủ động
  2
 40. Đề Long Hạm sơn
  2
 41. Đề phiến kỳ 01
  2
 42. Đề phiến kỳ 02
  2
 43. Đề phiến kỳ 03
  2
 44. Đề phiến kỳ 04
  1
 45. Đề phiến kỳ 05
  1
 46. Đề phiến kỳ 06
  1
 47. Đề phiến kỳ 07
  1
 48. Đề phiến kỳ 08
  1
 49. Đề phiến kỳ 09
  1
 50. Đề phiến kỳ 10
  2
 51. Điệu đồng khí
  2
 52. Đỉnh hồ
  2
 53. Đối khách dạ ẩm
  2
 54. Đông dạ chước tửu
  2
 55. Đông Ngạc châu
  2
 56. Đông tuần hiểu phát Cấm giang
  2
 57. Đông tuần quá An Lão
  4
 58. Đông tuần trú Đồng Cảng
  1
 59. Hạ lại
  2
 60. Kinh Điệp sơn
  2
 61. Kinh Hưng Bang quan
  2
 62. Lộng nguyệt thi
  2
 63. Lương sàng
  2
 64. Lỵ Nhân nữ sĩ
  2
 65. Mặc
  1
 66. Nguyệt hạ tuý ẩm
  2
 67. Ngự chế đề Lục Vân động
  3
 68. Nha tường nguyệt thi
  2
 69. Quá Bình Độ
  2
 70. Quá Hưng Đạo Vương từ
  2
 71. Quá Phù Tang độ
  2
 72. Quá Phù Thạch độ kỳ 2
  2
 73. Quang Khánh tự hạ trú chu
  2
 74. Tam canh nguyệt
  6
 75. Tang châu
  2
 76. Thánh Tông Thuần hoàng đế khuyến học văn
  1
 77. Tiểu chước
  2
 78. Tiểu yến quan kỹ
  2
 79. Trào nhân ẩm tửu
  1
 80. Trú An Lạc
  2
 81. Trú Cổ Quý sơn kỳ 2
  2
 82. Trú Long Nhãn
  2
 83. Trú Xương Giang
  5
 84. Trung Giang châu dạ bạc
  2
 85. Tuý trung ngẫu thành
  1
 86. Tự thuật
  5
 87. Vân Đồn cảng khẩu
  4
 88. Vấn Hằng Nga thi
  2
 89. Vũ tễ tiểu chước
  2
 90. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 1
  2
 91. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 2
  2
 92. Xước cảng trung thi
  2

Châu cơ thắng thưởng thi tập - 珠璣勝賞詩集

Minh lương cẩm tú thi tập - 明良錦綉詩集

Quỳnh uyển cửu ca thi tập - 瓊苑九歌詩集