Châu cơ thắng thưởng thi tập - 珠璣勝賞詩集

Minh lương cẩm tú thi tập - 明良錦綉詩集

Quỳnh uyển cửu ca thi tập - 瓊苑九歌詩集