Đời trước vốn là dân Dịch thuỷ,
Văn từ giúp rập quét ngàn quân.
Đáng thương ruột cá muôn chày giã,
Đã thấy văn chương đẹp tuyệt trần.

tửu tận tình do tại