Nhà sàn mấy nếp gối hồ sen,
Trăm việc không, thần được vẹn toàn.
Mai hậu nghìn năm ai đó tới,
Chắc không khác bác thú thanh nhàn.

tửu tận tình do tại