Chẳng học hoang đường đêm khướt say,
Lời ca trong trẻo đẹp lòng này.
Thơ trong khoảnh khắc nhờ tâm gấm,
Bài mới cùng xem chữ chữ hay.

tửu tận tình do tại